Privacyverklaring

Wendy Walrabenstein, gevestigd aan de Darthuizerberg 84, 3825 BR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Stadhouderslaan 77
3583 JE Utrecht
Tel. 06 58 86 92 19
Website: https://www.dietistvathorst.nl
E-mail: wendy@walarabenstein.nl

Uw persoonsgegevens
Wendy Walrabenstein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch
  Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Wendy Walrabenstein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens met betrekking tot uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wendy Walrabenstein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te beantwoorden aan uw hulpvraag
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Wendy Walrabenstein verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wendy Walrabenstein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wendy Walrabenstein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wendy Walrabenstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is 15 jaar indien de persoonsgegevens deel uitmaken van het medisch dossier waar een wettelijke termijn geldt van 15 jaar. Indien de persoonsgegevens geen medische maar uitsluitend administratieve gegevens bevatten (zoals b.v. nodig voor de belastingdienst) dan geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Overige gegevens worden zodra deze niet meer functioneel noodzakelijk zijn direct gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wendy Walrabenstein verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief
U kunt u vrij inschrijven op de nieuwsbrief die met enige regelmaat verschijnt. Na de inschrijving ontvangt u een e-mail voor de bevestiging (double opt-in). We vragen daarbij uitsluitend om uw e-mailadres. Uitschrijven kan heel gemakkelijk, elke nieuwsbrief bevat een link om uit te schrijven. De uitschrijving gebeurt real-time en u zult daarna geen nieuwsbrief meer ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Deze website gebruikt alleen technische of functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie ook de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wendy Walrabenstein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wendy@walrabenstein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, een reactie.

Wendy Walrabenstein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wendy Walrabenstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via wendy@walrabenstein.nl.