Privacyverklaring Wendy Walrabenstein, Praktijk voor Voeding en Diëtetiek

Binnen de praktijk van Wendy Walrabenstein wordt zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van de diensten die mijn praktijk aanbiedt dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via een persoonlijk contact of via e-mail.

Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Burgerservicenummer
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Binnen de praktijk van Wendy Walrabenstein zijn jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst worden je persoonsgegevens 15 jaar bewaard na beëindiging van de dieetbehandeling.

Delen met anderen
Mijn praktijk zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De gegevensoverdracht naar andere zorgverleners verloopt op een veilige manier, daartoe is een overeenkomst afgesloten.
Je gegevens worden nimmer verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Jouw gegevens worden uitsluitend opgeslagen bij een ICT hosting organisatie die voldoet aan de eisen van de AVG om te waarborgen dat jouw gegevens veilig zijn opgeborgen. Met deze organisatie is een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens overeengekomen. De praktijk van Wendy Walrabenstein blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Binnen de praktijk van Wendy Walrabenstein wordt de bescherming van jouw gegevens serieus genomen en daarom zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via e-mail .

Recht op inzage, correctie en het recht om vergeten te worden
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat al jouw gegevens verwijderd worden, mits dat niet strijdig is met wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Wendy Walrabenstein een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen zover dit wettelijk is toegestaan.
Wendy Walrabenstein adviseert om in dat geval een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Stuur in dat geval een kopie van jouw identiteitsbewijs met je verzoek mee opdat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou persoonlijk is gedaan.
Ook wordt je geadviseerd om in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken; dit ter bescherming van uw privacy.
Stuur de gegevens naar onderstaand e-mailadres.

Verzoek om inzage
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Uitsluitend schriftelijke verzoeken worden in behandeling genomen.  Wendy Walrabenstein reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

Indien je niet tevreden ben met de manier waarop is omgegaan met je persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens neem dan contact op met de praktijk.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 april 2018. Wendy Walrabenstein kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wendy Walrabenstein – Praktijk voor voeding en diëtetiek
Stadhouderslaan 77
3583 JE Utrecht
E-mail